Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki mevzuatın LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık açısından analizi

Kıbrıs’ın Kuzey Kesimindeki Mevzuatın LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Açısından Analizi

Bu rapor Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelinde gerçekleşen ayrımcı uygulamaları, ayrımcılığı yasaklayan veya ayrımcılık içeren mevzuatı ve bunlara bağlı ortaya çıkan hak ihlallerini “Anayasa” ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminin iç hukukunun parçası olan Uluslararası ve Bölgesel İnsan Hakları Sözleşmeleri çerçevesinde değerlendirmektedir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık, dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzey kesiminde de oldukça yaygın. Ancak, bu ihlalleri sosyal bilimler metodolojisine uygun araştırmalarla tespit eden akademik literatür oldukça sınırlı. Dolayısıyla, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı gerçekleşen ayrımcılık olgusu, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde henüz tüm yönleriyle araştırılmamış ve kapsayıcı veri ortaya konulmamış durumda. Alandaki araştırmaların sivil toplum örgütlerinin gayretleriyle son yıllarda arttığını ve yerel verinin toplanmaya başlandığını söyleyebiliriz. Bu rapor mevzuata genel bir bakışla alandaki boşluğu bir nebze doldurmayı amaçlıyor.

İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar
BİRİNCİ BÖLÜM: METODOLOJİ VE TEORİK ARKA PLAN
I)Yöntem
II)Tanımlar
III) Arka Plan
A) Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Örgütlü LGBTİ+ Mücadelesi
B) Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Uluslararası Antlaşmaların İç Hukuktaki Statüsü
C) Ayrımcılık Yasağı Kavramsal ve Hukuki Çerçeve
1. Ayrımcılık Yasağı Tanım ve İlgili Kavramlar
2. Nefret Suçları, Nefret Söylemi
a) Nefret Suçları
b) Nefret Söylemi
3. Anayasa ve İç Hukukun Parçası Olan Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri Çerçevesinde
Ayrımcılık Yasağı
4.Pozitif Yükümlülükler

İKİNCİ BÖLÜM: BARINMA
I)Hukuki Düzenlemeler
A) Uluslararası Mevzuat
B) Uluslararası İçtihatlar
C)Yerel Mevzuat
1. Ayrımcılığı Yasaklayan Mevzuat
2. Ayrımcılığa Yol Açabilen Mevzuat
3. Ayrımcı Mevzuat
II) Yerel Otoritelerin Eylem ve Politikaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EĞİTİM
I)Hukuki Düzenlemeler
A) Uluslararası Mevzuat
B) Uluslararası İçtihatlar
C)Yerel Mevzuat
1. Ayrımcılığı Yasaklayan Mevzuat
2. Ayrımcılığa Yol Açabilen Mevzuat
3. Ayrımcı Mevzuat
II) Yerel Otoritelerin Eylem ve Politikaları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SAĞLIK
I)Hukuki Düzenlemeler
A) Uluslararası Mevzuat
B) Uluslararası İçtihatlar
C)Yerel Mevzuat
1. Ayrımcılığı Yasaklayan Mevzuat
2. Ayrımcılığa Yol Açabilen Mevzuat
3. Ayrımcı Mevzuat
II) Yerel Otoritelerin Eylem ve Politikaları

BEŞİNCİ BÖLÜM: İSTİHDAM
I)Hukuki Düzenlemeler
A) Uluslararası Mevzuat
B) Uluslararası İçtihatlar
C)Yerel Mevzuat
1. Ayrımcılığı Yasaklayan Mevzuat
2. Ayrımcılığa Yol Açabilen Mevzuat
3. Ayrımcı Mevzuat
II) Yerel Otoritelerin Eylem ve Politikaları

ALTINCI BÖLÜM: ÖZEL HAYAT, TANINMA VE AİLE KURMA
I)Hukuki Düzenlemeler
A) Uluslararası Mevzuat
1.Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması Hakkı
a) Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğinin Tayini ve Tanımlanması
b) Evlenme, Sivil Birliktelik ve Aile Kurma
2.Tıbbi Yardımla Üreme ve Evlat Edinme
B) Uluslararası İçtihatlar
C)Yerel Mevzuat
1. Ayrımcılığı Yasaklayan Mevzuat
2. Ayrımcılığa Yol Açabilen Mevzuat
3. Ayrımcı Mevzuat
II) Yerel Otoritelerin Eylem ve Politikaları

YEDİNCİ BÖLÜM: MAL VE HİZMETLERE ERİŞİM
I)Hukuki Düzenlemeler
A) Uluslararası Mevzuat
B) Uluslararası İçtihatlar
C) Yerel Mevzuat
1. Ayrımcılığı Yasaklayan Mevzuat
2. Ayrımcılığa Yol Açabilen Mevzuat
3. Ayrımcı Mevzuat
II) Yerel Otoritelerin Eylem ve Politikaları

SEKİZİNCİ BÖLÜM: SİYASAL VE KAMUSAL HAKLAR
I)Hukuki Düzenlemeler
A) Uluslararası Mevzuat
1.Örgütlenme ve Barışçıl Toplanma Hakkı
2. Vicdani Ret Hakkı
3. LGBTİ+ Mültecilerin Sığınma Hakkı
B) Uluslararası İçtihatlar
1.Örgütlenme ve Barışçıl Toplanma Hakkı
2. Vicdani Ret Hakkı
3. LGBTİ+ Mültecilerin Sığınma Hakkı
C)Yerel Mevzuat
1. Ayrımcılığı Yasaklayan Mevzuat
2. Ayrımcılığa Yol Açabilen Mevzuat
3. Ayrımcı Mevzuat
II) Yerel Otoritelerin Eylem ve Politikaları

ÖNERİLER
KAYNAKÇA
İÇTİHATLAR
EK-1 ULUSLARARASI BELGELER

RAPORUN TÜMÜ İÇİN TIKLAYIN: Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Mevzuatın LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Açısından Analizi Raporu

Scroll to Top