Kuir Kıbrıs Hakkında

Kuir Kıbrıs Nedir?

Kuir Kıbrıs, Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrımcılık içeren yasaların değiştirilmesi ve Lezbiyen Gey Biseksüel Trans ve İntersekslerin hak ve özgürlükleri için kamuoyu oluşturmaya yönelik 2008 yılında “Homofobiye Karşı İnisiyatif ” adıyla yola çıkan sivil toplum hareketidir. 2012 yılında Kuir Kıbrıs olarak yola devam eden hareket; kimsenin dil, din, ırk, renk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, yve etnik kökeninden dolaayrımcılığa uğramadığı bir dünya için mücadele eder. Bu nedenle, Kuir Kıbrıs çeşitliliği benimseyen ve her türlü baskı mekanizmasına karşı, feminist, anti-militarist, ekolojist ve veganist bir mücadele verir.

Kuir Kıbrıs; Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği ve Cinsiyet İfadesine dayalı her rlü ayrımcılığa karşı mücadele verir!

nya’nın birçok yerinde de olduğu gibi Kıbrıs’ta da sadece karşı cinslerin ilişki ve cinselliğini destekleyen ve heteroseksüelliği tek cinsel yönelim olduğunu ileri süren bir sistem varr. Diğer bütün cinsel yönelimleri yok sayan, aşağılayan ve baskılayan heteroseksizme karşı, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet ifadesinin çeşitliliğini savunan Kuir Kıbrıs, heteroseksist toplumu çeşitliliği benimseyen ve eşitlikçi bir topluma dönüştürmek için mücadele eder.

Heteroseksizm gibi heteronormativite de cinsel yönelimlerin yanı sıra toplumu “normlar” çerçevesinde düzenler ve normal olanı heteroseksüel ilişki üzerinden kurarken bir çok cinsel pratik, yönelim ve cinsiyet kimliğini anormalleştirerek yok sayar. Buna karşı Kuir Kıbrıs, kimsenin cinsel yönelimi, cinsel kimliği, cinsiyet ifadesi sebebiyle herhangi bir şiddet görmediği bir toplum tahayyül eder ve bunun için mücadele verir.

Derneğin Amaçları:

Cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele edilmesi, homofobinin, bifobinin,
transfobinin engellenmesi ve Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel ve İntersekslerin Evrensel İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin korunması ve Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel ve İntersekslerle ilgili farkındalığın artırılması için barışçıl faaliyetlerde bulunmak.

 

Misyon – Vizyon:

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için şiddet içermeyen barışçıl yollarla;

  1. LGBTİ hakları, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi, homofobi, bifobi ve transfobi, insan hakları ve özgürlükleri, sosyo-politik, eğitim, sağlık, aile, bilim, sanat, kültür, tarih, sportif, sinema, tiyatro ve bunlarla benzeşik ve/veya bağlantılı alanlarda, etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak, katkı koymak,
  2. LGBTİ hakları, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, insan hakları ve özgürlükleri, sosyo-politik, eğitim, içerikli toplumu yakından ilgilendiren konu veya kavramları bilimsel olarak incelemek, araştırmak, sonuçlar üretmek, yazmak,
  3. LGBTİ hakları, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, insan hakları ve özgürlükleri, sosyo-politik, eğitim, içerikli toplumu yakından ilgilendiren konularda, yurtiçinde ve yurtdışında sergiler, konserler, konferanslar ve en geniş anlamıyla atölye çalışmaları ve sanatsal etkinlikler yapmak,
  4. Uluslararası veya çok taraflı sözleşmelerle ve antlaşmalarla tarif edilmiş insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, korunması amacı ile yurt içinde ve dışında lobi çalışmaları yürütmek, dava açmak ve dernekçe uygun görülecek her türlü diğer yasal işlemlerde bulunmak,
  5. Ulusal ve/veya uluslararası alanda, benzeşik kurumlarla çeşitli alanlarda işbirliği içine girmek, ortak etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek ve ilişkileri güçlendirmek,
  6. Üyeleri arasında iletişimi, dayanışmayı sağlamak için sosyal içerikli etkinlikler düzenlemek, organizasyonlar yapmak. Sportif ve kültürel alanlarda etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek etkinliklere katılmak, ilgili turnuvalara, liglere katılmak, öğretmeyle ilgili kurslar düzenlemek,

Bu amaçlar için;

  1. Eldeki kitap, dergi ve benzeri dokümanları arşiv ve/veya bir kitaplıkta toplamak,
  2. Her türlü kâğıt, teyp ve elektronik ortamda internet sayfası, cd, bant, kitap, broşür, bildiri, radyo ve/veya tv programı, film, dergi ve gazete basıp ve/veya yayınlayıp ve/veya hazırlayıp, dağıtmak ve/veya yaymak ve/veya satmak,
  3. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç olması halinde, taşınır ve/veya taşınmaz mal almak ve/veya kiralamak ve/veya satmak; ve/veya taşınır ve/veya taşınmaz mal için benzeşik kurumlarla ortaklık kurarak kiralamak ve/veya almak ve/veya satmak; ve/veya taşınır ve/veya taşınmaz malın kullanımı için benzeşik kurumlarla ortaklık kurarak kiralamak ve/veya almak ve/veya satmak için yasaların öngördüğü şekilde her türlü çalışmayı yapmak,
  4. Gerekli olması halinde hizmet kalitesini artırmak için, profesyonel personel çalıştırmak ve/veya hizmet satın almak.

 

Manifesto:

Okuyacağın bir kuir manifestodur!

Yazılan hiçbir şey sabit değil ve her şey gibi değişmeye mahkumdur.

Normativitenin karşısında konumlanan bu manifesto; Bir gün normun kendisi olursa derhal yakmalısın! Çünkü norm yıkılmalı ve tüm doğrular bükülmelidir. Sorgulanmayan hiçbir düşünce normun dışına çıkamaz, Norm olan hiçbir şey “ötekileştirdiğini” içinde barındıramaz!

Şimdi ötekilerin sesini gel hep birlikte okuyalım…

nyanın bütün kimlikleri oynaşınız!”

1-Kuir Kıbrıs, Feministtir!

Kuir Kıbrıs, Erk’i güç merkezinde tutan ve dışında kalan her türyönelim ve kimliği tahakküm altına alan ataerkil ve kapitalist sis- teme karşı durur. Kapitalizm ve ataerkinin içiçe geçmiş dinamikler- inin bilincindedir ancak ataerkil sistemi anlamanın sadece bu ikisine indirgenemeyecek olduğunu düşünür. İktidar ve dolayısıyla toplumsal ilişkiler aracılığıyla şekillenen ve yeniden üretilen cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi ve toplumsal cinsiyet temelli her türayrımcılığa karşıdır. Toplumu kadın/erkek ve doğa/ akıl gibi ikilikler üzerinden tanımlayan normatif düzen içerisinde var olmareddeder. Buna karşın, çeşitliliklerin bir arada var ola- bileceği, ikilik karşıtı ve normatif kadın algısının dışında mücadele veren bir feminist hareketi savunur. Kimlik siyasetine karşı olmamakla birlikte kimliklerin ön koşullarını ve sonuçlarını sürekli olarak sorgulayan bir politika öneren, Queer (Kuir) bir feminist mücadele verir.

2-Kuir Kıbrıs, Anti-militaristtir!

Militarizm; savaşlardan ve ordulardan öte, akılları, fiziksel yaşam alanlarını ve gündelik hayatı şekillendiren bir sistem, anlayış ve kaideler bütünüdür. Militarizm keskin heteroseksist toplumsal cinsiyet algıları üzerine kurgulanmıştır ve aynı zamanda bunları empoze eder. Fiziksel olarak güçlü, kamusal ve saldırgan bir erkeklik ve bunun karşısında da güçsüz, uysal ve pasif kadınlığı idealize eder. LGBTİ bireyleri ve kuir aktivizmi bu kaidelerin varlığını sorgulattığı doğrultuda militarizmle derdi vardır ve militarizm tarafından da tehdit olarak algılanır. Ayrıca, kimin hayatının var olmaya değer kiminse gözden çıkarılması mümkün olduğu üzer- ine milliyetçi temelde bir hiyerarşi oluşturan militarizm, etnik vkültürel farklılıkları zenginlik olarak gören kuir aktivizmine birebir terstir. Bu nedenlerden ötürü Kuir Kıbrıs anti-militarist mücadeleye taraftır.

Kuir Kıbrıs ayrıca kendi içerisinde anti-militarist pratikleri benimser. Yani hiyerarşik değildirKuir Kıbrıs bünyesinde hiç kimse konumundan ötürü görüşlerini diğerine dayatamaz, emir komuta zinciriyle çalışmaz.

3-Kuir Kıbrıs, Ekolojisttir!

Bu anlayış çerçevesinde merkezinde sadece insan türünün devamını hedefleyen ve buna bağlı olarak doğanın sadece insanların ihtiyacını gidermek üzere kullanılmasına karşı çıkar. İnsanı doğanın hakimi olarak değil, insanın doğaya entegre olmak zorunda olan

bir canlı türü olarak görür. Ataerkil sistemin varlığını sürdürmek için kendi gibi olmayanı ehlileştirme ve tahakküm kurma ilişkisini, benzer şekilde doğa ile de kurduğu düşüncesini benimser ve buna karşı mücadele eder. Kapitalizmin dayattığı ve doğanın sömürüsü aracılığıyla gerçekleşen üretim biçimleri ile birlikte dayatılan, kontrolsüz tüketim anlayışına karşı çıkar. Örgüt pratiklerinde de ekolojik üretim şekillerinin ve tüketim anlayışının, ‘ihtiyaç olanı ihtiyacı kadar tüketme’ algısı temelinde yapılanmasını hedefler.

4-Kuir Kıbrıs, Anti-kapitalisttir!

Kuir Kıbrıs’a göre anti-kapitalizm demek, her şeyden sıyrılıp mağaraya kapanmak demek değildir. Biz salt kapitalizmden kendimizi soyutlayamayacağımızın ve kapitalizmin her aracının kötü olmadığının farkında olup, var olan sistemin içinde mücadele veriyor ve olabildiğince kapitalizmin karşısında duruyoruz. Sözde daha iyi yaşam temennisinde bulunan kapitalist sistem aslında yine sözde toz pembe hayatlar yaratmaya çalışmakta ve bu kapsamda da aşırı tüketime, emek sömürülerine, insan, doğa ve hayvan refahının artmasının tam aksine azalmasına sebep olmaktadır. Bu yüzdendir ki, bir yandan kapitalizmin canlılar üzerindeki olumsuz yanlarını gözlemleyip bunları eleştirirken, bir diğer yandan da parayı amaç olarak değil, amaçlarımız doğrultusunda kullanılan bir araç olarak görmekteyiz. Ayrıca, Kuir Kıbrıs Derneği, eşcinsel birlikteliklerden üreme olmamasından tutun da asker olmayışımıza/olmak istemeyişimize kadar, bir çok sebepten ötürü kapitalist sistemin bizi içselleştirememesini bir avantaj olarak görüp, son zamanlarda rağbet gören “pink washing”lere de prim vermeyecektir.

5-Kuir Kıbrıs, Veganisttir!

İçinde yaşadığımız toplumda hayvanlar bir mülk olarak görülmektedirler; çıkarlarımız doğrultusunda kullanılıp, fiyat biçilebilecek ve devredilebilecek, eşyalar sınıfına sokulurlar, tabaktaki bir yemek, reyondaki bir ürün muamelesi görürler ve canlı bir varlık oldukları tamamen göz ardı edilir. Bu da hayvanların hiçbir hakları olmadığı anlamına gelir. Hissedebilir bir canlının mülk muamelesi görmesi kölelik demektir ve tüm hayvanlar yaşadığımız dünyada adeta bir köle gibi kullanılmaktadır. Kuir Kıbrıs bu temelde insanların üstün olduğu ve diğer canlıların da insanlara hizmet etmek için var oldukları bir dünyareddeder, çünkü ırkçılık, cinsiyetçilik, heteroseksizm ve sınıf ayrımcılığı gibi türcülük de hissedebilir varlıkların yaşam hakkını değersizleştirir ve aynı problemli ideolojilerden beslenir. Kuir Kıbrıs bu doğrultuda üyelerinin hayvan sömürüsüne karşı bilinçlenmesi için politikalar yürütür ve düzenlediği etkinliklerde hayvanların bir mülk olarak kullanılmasından kaçınır.

Scroll to Top