Accept LGBTI Cyprus & Queer Cyprus Honored with European Citizen’s Prize and Conducted Advocacy Visits in Brussels. / Οι οργανώσεις Accept LGBTI Cyprus & Queer Cyprus τιμήθηκαν με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη και πραγματοποίησαν σχετικές επισκέψεις και συναντησεις στις Βρυξέλλες

*******Greek text follows**********

Accept LGBTI Cyprus and Queer Cyprus Association received the esteemed European Citizen’s Prize for Cyprus at the European Parliament in Brussels. This award acknowledges organizations’ steadfast dedication to promoting equality, unity, and advocating for LGBTQI+ rights in Cyprus. The award ceremony, hosted in the heart of European democracy, celebrated a decade of tireless efforts in building a more inclusive society.

Following the award ceremony, Accept LGBTI Cyprus and Queer Cyprus Association embarked on a series of crucial advocacy visits and meetings with key stakeholders. These included engagements with Cypriot Members of the European Parliament, European Commissioners for Health and Food Safety, and Equality, Directorate-General for Structural Reform Support, the Permanent Representative of Cyprus in the EU, political parties and various local civil society organizations and international umbrella organizations.

During their visit, the organizations highlighted the unity of the Greek Cypriot and Turkish Cypriot LGBTI+  communities. They advocated for support, understanding, and recognition of the challenges and discrimination faced by the LGBTI+ community across the divide within EU institutions, LGBTI+ umbrella organizations, and NGOs.

The organizations urged EU institutions for active support in promoting positive changes for LGBTI+ rights in Cyprus. Additionally, both entities explored collaboration opportunities. The visit aimed at broadening networks with European LGBTI+ organizations, fostering relationships for potential partnerships, knowledge exchange, and future collaborative initiatives. Both organizations also collaborated with European Union representatives and international NGOs to spotlight the unique challenges faced by the LGBTI+ community in Cyprus as well as problems faced by TCc, emphasizing the potential role of the EU in supporting peace and reconciliation efforts.

Organizations consider this visit a significant step towards creating a more inclusive and supportive environment for the LGBTI+ community in Cyprus. The organizations remain dedicated to their mission and look forward to continued collaboration with both local and international partners. Two organizations have extended their appreciation to MEPs Niyazi Kızılyürek and Giorgos Georgiou, nominated Queer Cyprus and Accept LGBTI Cyprus for the European Citizen’s Prize.

Two organizations reiterate their unwavering commitment to continued advocacy for intersectionality, transparency, equality, respect, care, and understanding. The European Citizen’s Prize serves as a source of hope and inspiration, emphasizing the organizations’ dedication to dismantling barriers and championing human rights in Cyprus. This recognition fuels their pursuit of a more inclusive, accepting, and peaceful Cyprus for all.

In a joint statement, Accept LGBTI Cyprus and Queer Cyprus Association declare their plan to formalize their collaboration through the signing of a Memorandum of Understanding in early 2024. This strategic alliance represents a unified effort in their ongoing work toward the unification of Cyprus, prioritizing the respect and promotion of LGBTI+ rights. The organizations stated that they remain committed in their commitment to creating an inclusive environment that celebrates diversity and ensures the well-being of all individuals in Cyprus.

*******GR**********

Οι οργανώσεις ACCEPT ΛΟΑΤΙ Κύπρου και Queer Cyprus έλαβαν το σεβαστό Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη για την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει την αταλάντευτη αφοσίωση των οργανώσεων στην προώθηση της ισότητας, της ενότητας και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤKI+ στην Κύπρο. Η τελετή βράβευσης, που φιλοξενήθηκε στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, γιόρτασε μια δεκαετία ακαταπαυστης προσπαθειας για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Μετά την τελετή βράβευσης, οι Accept και Queer Cyprus ξεκίνησαν μια σειρά από κρίσιμες επισκέψεις και συναντήσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτές περιλαμβάναν μεταξύ άλλων συναντήσεις με Κύπριους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ευρωπαία Επίτροπο για την Υγεία και ττην Ασφάλεια των Τροφίμων, την Επίτροπο την Ισότητα καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην ΕΕ, πολιτικά κόμματα και διάφορες τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και άλλες διεθνείς οργανώσεις-ομπρέλες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι οργανώσεις τόνισαν κυρίως την ενότητα της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Τάχθηκαν υπέρ της υποστήριξης, της κατανόησης και της αναγνώρισης των προκλήσεων και των διακρίσεων που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα πέρα από το χάσμα εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των ΛΟΑΤΚΙ+ ομπρελοειδών οργανώσεων και των ΜΚΟ.

Οι οργανώσεις κάλεσαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για ενεργό υποστήριξη στην προώθηση θετικών αλλαγών για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, οι δύο φορείς διερεύνησαν ευκαιρίες συνεργασίας. Η επίσκεψη είχε ως στόχο τη διεύρυνση των δικτύων με ευρωπαϊκές ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις, την καλλιέργεια σχέσεων για πιθανές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσεων και μελλοντικές πρωτοβουλίες συνεργασίας. Οι δύο οργανώσεις συνεργάστηκαν επίσης με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ΜΚΟ για να προβάλλουν τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Κύπρο, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουρκοκυπριακή κοινότητα, τονίζοντας τον πιθανό ρόλο της ΕΕ στην υποστήριξη των προσπαθειών ειρήνης και συμφιλίωσης.

Οι οργανώσεις θεωρούν την επίσκεψη αυτή ως ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός πιο περιεκτικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ στην Κύπρο. Οι οργανώσεις παραμένουν αφοσιωμένες στην αποστολή τους και προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας με τοπικούς και διεθνείς εταίρους.

Οι δύο οργανώσεις εκφράζουν την εκτίμησή τους προς τους ευρωβουλευτές Niyazi Kızılyürek και Γιώργο Γεωργίου, οι οποίοι πρότειναν τις οργανώσεις Queer Cyprus και Accept LGBTI Cyprus για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη.

Οι δύο οργανώσεις επαναλαμβάνουν την ακλόνητη δέσμευσή τους για συνεχή υπεράσπιση της διατομικότητας, της διαφάνειας, της ισότητας, του σεβασμού, της φροντίδας και της κατανόησης. Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη λειτουργεί ως πηγή ελπίδας και έμπνευσης, τονίζοντας την αφοσίωση των οργανώσεων στην άρση των εμποδίων και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Η αναγνώριση αυτή τροφοδοτεί την επιδίωξή τους για μια Κύπρο χωρίς αποκλεισμούς, με αποδοχή και ειρήνη για όλους.

Τέλος με τη κοινή αυτή δήλωσή τους, οι οργανώσεις Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρο και Queer Cyprus Association ανακοινώνουν το σχέδιό τους να επισημοποιησουν τη συνεργασία τους με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στις αρχές του 2024. Αυτή η στρατηγική συμμαχία αντιπροσωπεύει μια ενιαία προσπάθεια στο συνεχιζόμενο έργο τους για την ενοποίηση της Κύπρου, με προτεραιότητα τον σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+. Οι οργανισμοί δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στη δέσμευσή τους για τη δημιουργία ενός νησιού χωρίς αποκλεισμούς που εξυμνεί τη πολυπολιτισμικότητα και διασφαλίζει την ευημερία όλων των ατόμων στην Κύπρο.

Scroll to Top